Cho em hỏi câu này, mọi người giúp em với ạ! Viết kí hiệu nguyên tử X, Y trong các trường hợp sau: a) Ax : Ay = 1 : 7 b) Nx + Ny = 4 c) Zx + Zy = 4

Photo of author

By Sarah

Cho em hỏi câu này, mọi người giúp em với ạ!
Viết kí hiệu nguyên tử X, Y trong các trường hợp sau:
a) Ax : Ay = 1 : 7
b) Nx + Ny = 4
c) Zx + Zy = 4
Leave a Comment