Cho $\frac{M}{N}$ < $\frac{A}{B}$ chứng minh rằng $\frac{M}{N}$ <$\frac{M+A}{N+B}$ <$\frac{A}{B}$

Photo of author

By Adeline

Cho $\frac{M}{N}$ < $\frac{A}{B}$ chứng minh rằng $\frac{M}{N}$ <$\frac{M+A}{N+B}$ <$\frac{A}{B}$
Viết một bình luận