Cho `G = (1-1/3)(1-1/6)(1-1/10)(1-1/15) x^(m+1) y^(m+2) z^(m+3)` `H=(1-1/21)(1-1/28)(1-1/36)(1-1/45) x^(n-1) y^(n-2) z^(m-3)` Với m,n ∈N; n ≥2

Photo of author

By Brielle

Cho `G = (1-1/3)(1-1/6)(1-1/10)(1-1/15) x^(m+1) y^(m+2) z^(m+3)`
`H=(1-1/21)(1-1/28)(1-1/36)(1-1/45) x^(n-1) y^(n-2) z^(m-3)`
Với m,n ∈N; n ≥2 ; m ≥ 3
Tính G . H
Viết một bình luận