cho g(x) là hàm số xác định với mọi x. Biết g(a+b) = g(a.b) với mọi số thực a,b và g(1) = 2020. Tính g(2021)

Photo of author

By Delilah

cho g(x) là hàm số xác định với mọi x. Biết g(a+b) = g(a.b) với mọi số thực a,b và g(1) = 2020. Tính g(2021)
Viết một bình luận