cho góc mOn=80 độ, gọi Ot là tia phân giác của mOn. Tính số đo góc mOt?? Giúp mik nha

Photo of author

By Peyton

cho góc mOn=80 độ, gọi Ot là tia phân giác của mOn. Tính số đo góc mOt?? Giúp mik nha
Leave a Comment