Cho h/s y=(m ²-2m+2)x+3 .Giá trị của m để đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ 1 tam giác có diện tích lớn nhất

Photo of author

By Kennedy

Cho h/s y=(m ²-2m+2)x+3 .Giá trị của m để đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ 1 tam giác có diện tích lớn nhất
Viết một bình luận