cho hai đường thẳng (d)y=(m^2+2m-1)x+3m+1 và (d1)y=-x+1 Với m=1,hãy xác định tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và (d1)

Photo of author

By Ivy

cho hai đường thẳng (d)y=(m^2+2m-1)x+3m+1 và (d1)y=-x+1
Với m=1,hãy xác định tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và (d1)
Viết một bình luận