Cho hai đường thẳng y = (m + 1)x + 2m (d1) và y = 2x + 4 (d2) a) Tìm m để đường thẳng (d1) song song với đường thẳng (d2). b) Với giá trị m tìm được

Photo of author

By Melanie

Cho hai đường thẳng y = (m + 1)x + 2m (d1) và y = 2x + 4 (d2)
a) Tìm m để đường thẳng (d1) song song với đường thẳng (d2).
b) Với giá trị m tìm được ở câu trên, hãy tính khoảng cách giữa hai đường.
Viết một bình luận