cho hai số tự nhiên a,b sao cho $a^2+b^2+ab$ chia hết cho 10 CMR : $a^2+b^2+ab$ chia hết cho 100 mong mọi người giúp đỡ

Photo of author

By Anna

cho hai số tự nhiên a,b
sao cho $a^2+b^2+ab$ chia hết cho 10
CMR : $a^2+b^2+ab$ chia hết cho 100
mong mọi người giúp đỡ
Viết một bình luận