Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)= $x$$(x-1)^2$$(x-2)^5$$(x-3)^7$ . Số điểm cực trị của hàm số là: A:1 B:2 C:3 D:4

Photo of author

By Ariana

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)= $x$$(x-1)^2$$(x-2)^5$$(x-3)^7$ . Số điểm cực trị của hàm số là:
A:1
B:2
C:3
D:4
Viết một bình luận