Cho hàm số I=f(x) =√2-x+√2x+2 a) tìm tập xác định của hàm số b) chứng minh f(a) =(-a) với -2<=a<=2 c) Chứng minh y mũ 4>=4

Photo of author

By Alexandra

Cho hàm số I=f(x) =√2-x+√2x+2
a) tìm tập xác định của hàm số
b) chứng minh f(a) =(-a) với -2<=a<=2 c) Chứng minh y mũ 4>=4
Viết một bình luận