Cho hàm số: `y=2x³ -3(3m -1)x² +6(2m² -m)x +3`. Tìm tổng các giá trị của m để HSNB trên đoạn có độ dài `=4`.

Photo of author

By Ayla

Cho hàm số: `y=2x³ -3(3m -1)x² +6(2m² -m)x +3`. Tìm tổng các giá trị của m để HSNB trên đoạn có độ dài `=4`.
Viết một bình luận