Cho hàm số: y= -2x a, Biết điểm M (3; $y_{0}$) thuộc đồ thị hàm số. Tính $y_{0}$ b, Biết điểm B ( $\frac{3}{2}$ ;3) có thuộc đồ thị hàm số y=-2x không

By Maya

Cho hàm số: y= -2x
a, Biết điểm M (3; $y_{0}$) thuộc đồ thị hàm số. Tính $y_{0}$
b, Biết điểm B ( $\frac{3}{2}$ ;3) có thuộc đồ thị hàm số y=-2x không?
Viết một bình luận