Cho hàm số: y= -2x a, Biết điểm M (3; $y_{0}$) thuộc đồ thị hàm số. Tính $y_{0}$ b, Biết điểm B ( $\frac{3}{2}$ ;3) có thuộc đồ thị hàm số y=-2x không

Photo of author

By Maya

Cho hàm số: y= -2x
a, Biết điểm M (3; $y_{0}$) thuộc đồ thị hàm số. Tính $y_{0}$
b, Biết điểm B ( $\frac{3}{2}$ ;3) có thuộc đồ thị hàm số y=-2x không?

0 bình luận về “Cho hàm số: y= -2x a, Biết điểm M (3; $y_{0}$) thuộc đồ thị hàm số. Tính $y_{0}$ b, Biết điểm B ( $\frac{3}{2}$ ;3) có thuộc đồ thị hàm số y=-2x không”

 1. Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $M(3,y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $y=-2x$
  $\to y_0=-2\cdot 3$
  $\to y_0=-6$
  b.Ta có:
  $3\ne -2\cdot (\dfrac32)$
  $\to B(\dfrac32,3)$ không thuộc đồ thị hàm số $y=-2x$ 

Viết một bình luận