Cho hệ phương trình : a^2x – y = -7 2x + y = 1 Gợi nghiệm của hpt là (x,y) , tìm các giá trị của a để x+y=2

Photo of author

By Piper

Cho hệ phương trình : a^2x – y = -7
2x + y = 1
Gợi nghiệm của hpt là (x,y) , tìm các giá trị của a để x+y=2
Viết một bình luận