Cho hệ phương trình x + my = 2 2x – y = 3 a/ Tìm m để hệ pt có nghiệm duy nhất ? Vô nghiệm

By Raelynn

Cho hệ phương trình x + my = 2
2x – y = 3
a/ Tìm m để hệ pt có nghiệm duy nhất ? Vô nghiệm
b/ Tìm m để hpt có nghiệm (x ; y) thỏa mãn 3x + y = 7

0 bình luận về “Cho hệ phương trình x + my = 2 2x – y = 3 a/ Tìm m để hệ pt có nghiệm duy nhất ? Vô nghiệm”

 1. Đáp án:

  b. \(m = \frac{6}{{23}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2 – my\\
  4 – 2my – y = 3
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  y = \frac{7}{{2m + 1}}\\
  x = 2 – \frac{{7m}}{{2m + 1}} = \frac{{4m + 2 – 7m}}{{2m + 1}}
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  y = \frac{7}{{2m + 1}}\\
  x = \frac{{2 – 3m}}{{2m + 1}}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  a. Để hệ pt có nghiệm duy nhất

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 2m + 1 \ne 0\\
   \to m \ne  – \frac{1}{2}
  \end{array}\)

  Để hpt vô nghiệm

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 2m + 1 = 0\\
   \to m =  – \frac{1}{2}
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  b.3x + y = 7\\
   \to \frac{{6 – 9m}}{{2m + 1}} + \frac{7}{{2m + 1}} = 7\\
   \to \frac{{13 – 9m}}{{2m + 1}} = 7\\
   \to 13 – 9m = 14m + 7\\
   \to 23m = 6\\
   \to m = \frac{6}{{23}}\left( {TM} \right)
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận