Cho hình bình hành 4BCD có diện tích 2021cm. Trên AB lấy điểm I sao cho Al =2×IB.Nối điểm 4 và C, trên 4C lấy H sao cho AH =-x AC. Kéo dài IH cắt cạnh

Photo of author

By Eliza

Cho hình bình hành 4BCD có diện tích 2021cm. Trên AB lấy điểm I sao
cho Al =2×IB.Nối điểm 4 và C, trên 4C lấy H sao
cho AH =-x AC. Kéo dài IH cắt cạnh AD tại E.
a) Tinh diện tích tam giác AHI.
b) Tính diện tích hình DEHC.
Viết một bình luận