Cho hình bình hành ABCD . Lấy điểm M trên AB sao cho vectơ AB =3 vectơ AM , gọi N là trung điểm DC. Hãy phân tích vectơ MN theo hai vectơ AB, AC

Photo of author

By Margaret

Cho hình bình hành ABCD . Lấy điểm M trên AB sao cho vectơ AB =3 vectơ AM , gọi N là trung điểm DC. Hãy phân tích vectơ MN theo hai vectơ AB, AC
Leave a Comment