Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B SA vuông góc (ABC) AB =a Biết góc giữa AC và (SBC) =30° Thể tích khối chóp S.ABC =?

Photo of author

By Piper

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B SA vuông góc (ABC) AB =a Biết góc giữa AC và (SBC) =30° Thể tích khối chóp S.ABC =?
Viết một bình luận