Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB=5√2 cm. Cạnh bên SA=13cm. a, Tính đường chéo AC b, Tính đường cao SO và thể tích hình chóp

Photo of author

By Kinsley

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB=5√2 cm. Cạnh bên SA=13cm.
a, Tính đường chéo AC
b, Tính đường cao SO và thể tích hình chóp
Viết một bình luận