Cho hình chữ nhật ABCD có AB=6cm, AD=4cm. Điểm M nằm trên AB, MC cắt BD tại O. a) Cho SMBCD=20cm2. Tính AM?, b) So sánh SMDO và SBOC? ( cần vt chi t

Photo of author

By Alexandra

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=6cm, AD=4cm. Điểm M nằm trên AB, MC cắt BD tại O. a) Cho SMBCD=20cm2. Tính AM?, b) So sánh SMDO và SBOC? ( cần vt chi tiết rõ cách làm)
Viết một bình luận