cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm, BB’ = 6 cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó là : A. 36

Photo of author

By Vivian

cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm, BB’ = 6 cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó là :
A. 360 cm2 B. 72 cm2
C. 36 cm2 D. 24 cm2
Viết một bình luận