cho hình thang ABCD, AB // CD. Goi e,f,i,k lần lượt là TĐ BD, AC, BC, DC. Kẻ EM vuông góc AD, fN vuông góc BC, EM và FN cắt nhau tại H 1) EM vuông góc

Photo of author

By Mary

cho hình thang ABCD, AB // CD. Goi e,f,i,k lần lượt là TĐ BD, AC, BC, DC. Kẻ EM vuông góc AD, fN vuông góc BC, EM và FN cắt nhau tại H
1) EM vuông góc FK
2) H là trực tâm của tam giác FEK
3) E,F,I thẳng hàng




Leave a Comment