Cho hình thang ABCD có đáy AB = 2/3 x CD . Trên CD lấy điểm M sao cho CM = 1/3 x CD . Gọi N là điểm chính giữa của đoạn DM . Biết diện tích tam giác B

Photo of author

By Bella

Cho hình thang ABCD có đáy AB = 2/3 x CD . Trên CD lấy điểm M sao cho CM = 1/3 x CD . Gọi N là điểm chính giữa của đoạn DM . Biết diện tích tam giác BDM = 6cm2
a ) Tính diện tích tam giác DMC và diện tích hình thang ABCD
b ) Kẻ đường cao AH và MK xuống BN ( H và K thuộc BN ) So sánh AH và MK
Mình cần bài này trước 2h chiều nay . Mong mn lm đúng giúp mình vì đây là đề thi của mình . Mình cảm ơn
Viết một bình luận