Cho hình thang ABCD có diện tích bằng 531cm2 và đọ dài cạnh đáy CD gấp 2 cạnh đáy AB. Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD

Photo of author

By Gabriella

Cho hình thang ABCD có diện tích bằng 531cm2 và đọ dài cạnh đáy CD gấp 2 cạnh đáy AB. Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD
Viết một bình luận