Cho hình thang ABCD có trung bình cộng hai đáy là 3,85m. Nếu đáy AB giảm 5dm và đáy AD giảm 7dm thì diện tích hình thang ABCD giảm 1,68m2. Tính diện t

Photo of author

By Ariana

Cho hình thang ABCD có trung bình cộng hai đáy là 3,85m. Nếu đáy AB giảm 5dm và đáy AD giảm 7dm thì diện tích hình thang ABCD giảm 1,68m2. Tính diện tích hình thang ABCD.
Viết một bình luận