Cho hình thang vuông ABCD có `hat(A) =hat(D) = 90^0`, AB = AD = 2 cm; DC= 4cm. Kẻ BH ⊥ DC. Tính BH

Photo of author

By Maria

Cho hình thang vuông ABCD có `hat(A) =hat(D) = 90^0`, AB = AD = 2 cm; DC= 4cm. Kẻ BH ⊥ DC. Tính BH
Viết một bình luận