Cho hình tứ giác ABCD có `hat(A) = 120^0 ; hat(B)= 80^0 ; hat (C)=110^0`. Tính `hat(D)`

Photo of author

By aihong

Cho hình tứ giác ABCD có `hat(A) = 120^0 ; hat(B)= 80^0 ; hat (C)=110^0`. Tính `hat(D)`
Viết một bình luận