cho hình vuông ABCD có cạnh AD=3a với a<0, a thuộc R. Tính theo a diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tạo bởi hình vuông ABCD quay quanh đườ

Photo of author

By Eva

cho hình vuông ABCD có cạnh AD=3a với a<0, a thuộc R. Tính theo a diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tạo bởi hình vuông ABCD quay quanh đường thẳng MN
Viết một bình luận