Cho hỗn hợp X gồm Mg và Al (có tỉ lệ là 4:9)tác dụng với dd HCl thu được 0,896 lít khí H2. Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X ? Biết

Photo of author

By Allison

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Al (có tỉ lệ là 4:9)tác dụng với dd HCl thu được 0,896 lít khí H2. Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X ? Biết kết quả là %mMg=30,77% ; %mAl = 69,23%
Leave a Comment