Cho x là số thực dương.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= 4x + $\frac{1}{4x}$ + $\frac{x- 4 .√x -5}{x+2}$ +2021

Photo of author

By aikhanh

Cho x là số thực dương.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A= 4x + $\frac{1}{4x}$ + $\frac{x- 4 .√x -5}{x+2}$ +2021
Viết một bình luận