Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Giữa hai đầu đoạn mạch có 1 HDT xoay chiều 200/√2 V – 50Hz. Cuộn dây thuần cảm L= 2/π. C= 10-⁴/π F. Tìm giá trị R để

Photo of author

By Valerie

Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Giữa hai đầu đoạn mạch có 1 HDT xoay chiều 200/√2 V – 50Hz. Cuộn dây thuần cảm L= 2/π. C= 10-⁴/π F. Tìm giá trị R để công suất mạch là 80W?
A. 100 Ôm
B 200 Ôm
C 50 ôm
D C và B
Leave a Comment