Cho mặt cầu biết diện tích của nó là 36 pi (cm2). Tính thể tích của khối cầu tương ứng?

Photo of author

By Remi

Cho mặt cầu biết diện tích của nó là 36 pi (cm2). Tính thể tích của khối cầu tương ứng?
Viết một bình luận