Cho mik hỏi với. 1. 1 tổ sản xuất làm đc 1200 sản phẩm, trong đó anh ba làm đc 126 sản phẩm. Hỏianh ba làm đc bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Photo of author

By Kinsley

Cho mik hỏi với.
1. 1 tổ sản xuất làm đc 1200 sản phẩm, trong đó anh ba làm đc 126 sản phẩm. Hỏianh ba làm đc bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?
2. 1 lớp học có32 hs, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm75%,còn lại là hs 11 tuổi.Tính số học sinh 11 tuổi của lớp đó.
3. 1 kho gạo chứa gạo tẻ, gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính tổng số gạo của kho nếu số gạo nếp chiếm:
A. 10%số gạo trong kho.
B. 25%số gạo trong kho
Leave a Comment