Cho mình hỏi từ (a+b+c)^2 làm sao để ra (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2

Photo of author

By Harper

Cho mình hỏi từ (a+b+c)^2 làm sao để ra (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2
Viết một bình luận