Cho những chất sau đây Cu, K, Al, CuO, Al(OH) 3 , Ba(OH) 2 , CO 2 , P 2 O 5 , SO 3 , Na 2 CO 3 , AgNO 3 , Fe 2 O 3 , CO, SO 2 , Ba(NO 3 ) 2 , CaO, CaC

Photo of author

By Margaret

Cho những chất sau đây Cu, K, Al, CuO, Al(OH) 3 , Ba(OH) 2 , CO 2 , P 2 O 5 , SO 3 , Na 2 CO 3 , AgNO 3 , Fe 2 O 3 , CO, SO 2 , Ba(NO 3 ) 2 , CaO, CaCO 3 , N 2 O 5 , A l 2 O 3 , ZnO
-Có bao nhiêu chất tác dụng với H 2 O?
-Có bao nhiêu chất tác dụng với H 2 S O 4 ?
-Có bao nhiêu chất tác dụng với NaOH?
-Có bao nhiêu chất tác dụng với CuSO 4 ?
Leave a Comment