Cho nước vào \(Na_2O, CuO, MgO, Fe_3O_4, SiO_2, P_2O_5, CaO, Al_2O_3, CO\). Viết PTHH

By Eva

Cho nước vào \(Na_2O, CuO, MgO, Fe_3O_4, SiO_2, P_2O_5, CaO, Al_2O_3, CO\). Viết PTHH

0 bình luận về “Cho nước vào \(Na_2O, CuO, MgO, Fe_3O_4, SiO_2, P_2O_5, CaO, Al_2O_3, CO\). Viết PTHH”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2H2O+2NaH2+2NaOH

  CuO+H2O→Cu(OH)2

  H2O+MgO→Mg(OH)2

  4H2O+Fe3O4→Fe(OH)2+2Fe(OH)3

  CaF2+H2O+SiO2→CaSiO3+2HF

  3H2O+P2O5→2H3PO4

  CaO+H2O→Ca(OH)2

  Al2O3+3H2O+2NaOH→2NaAl(OH)4

  CO+H2O↔H2+CO2

  Trả lời
 2. H2O + Na2O → 2NaOH

  CuO + H2O → Cu(OH)2
  H2O + MgO → Mg(OH)2  (Nhiệt độ)

  4H2O + Fe3O4 → Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3
  H2O + SiO2 → H2SiO3
  3H2O + P2O5 → 2H3PO4
  CaO + H2O → Ca(OH)2  (Nhiệt độ)
  Al2O3 + 3H2O → 2Al(OH)3  (nhiệt độ)
  CO + H2O ↔ H2 + CO2  (Nhiệt độ, xúc tác)

  Trả lời

Viết một bình luận