Cho (O;13cm) , điểm M cách O một khoảng =10cm. Có bao nhiêu dâu đi qua M có độ dài là số nguyên (cm)?

Photo of author

By Natalia

Cho (O;13cm) , điểm M cách O một khoảng =10cm. Có bao nhiêu dâu đi qua M có độ dài là số nguyên (cm)?
Viết một bình luận