Cho P= 8x^2-4x^3/x^2-x-6. Tìm x để P=1 và tìm giá trị của P tại |x-5|=2

Photo of author

By Peyton

Cho P= 8x^2-4x^3/x^2-x-6. Tìm x để P=1 và tìm giá trị của P tại |x-5|=2
Viết một bình luận