cho P= $\frac{√x+3}{√x-1}$ tìm các giá trị của x để √(P ²-1) = √(3P-1) Giups e vs ạ huhu

Photo of author

By Reagan

cho P= $\frac{√x+3}{√x-1}$ tìm các giá trị của x để √(P ²-1) = √(3P-1)
Giups e vs ạ huhu
Viết một bình luận