Cho P= $\sqrt[]{53-20\sqrt[]{7}}$ = a+b$\sqrt[]{7}$ với a, b là các số nguyên. Tính M = a- b

Photo of author

By Raelynn

Cho P= $\sqrt[]{53-20\sqrt[]{7}}$ = a+b$\sqrt[]{7}$ với a, b là các số nguyên. Tính M = a- b
Viết một bình luận