Cho Parabol (P): $\frac{1}{2}$$x^{2}$ . Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B biết hai điểm này có hoành độ duơng thuộc (P) và có tung

By Lyla

Cho Parabol (P): $\frac{1}{2}$$x^{2}$ . Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B biết hai điểm này có hoành độ duơng thuộc (P) và có tung độ lần lượt là 1 và 4.

0 bình luận về “Cho Parabol (P): $\frac{1}{2}$$x^{2}$ . Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B biết hai điểm này có hoành độ duơng thuộc (P) và có tung”

 1. Đáp án:

  $(d): y = \dfrac{3\sqrt2}{2}x – 2$

  Giải thích các bước giải:

  $(P): y = \dfrac12x^2$

  Ta có:

  $+) \quad A \in (P);\, y_A = 1$

  $\to 1 = \dfrac12x_A^2$

  $\to x_A^2 = 2$

  $\to x_A = \pm \sqrt2$

  Do $x_A >0$

  nên $x_A = \sqrt2$

  $\to A(\sqrt2;1)$

  $\to A\left(1;\dfrac12\right)$

  $+) \quad B \in (P): \, y_B = 4$

  $\to 4 = \dfrac12x_B^2$

  $\to x_B^2 =8$

  $\to x_B = \pm 2\sqrt2$

  Do $x_B >0$

  nên $x_B = 2\sqrt2$

  $\to B(2\sqrt2;4)$

  Gọi $(d):y = ax +b \quad (a \ne 0)$ là phương trình đường thẳng đi qua $A$ và $B$

  Khi đó:

  $\begin{cases}1 = a\sqrt2 + b\\4 = 2a\sqrt2 + b\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a = \dfrac{3\sqrt2}{2}\\b = -2\end{cases}$

  Vậy $(d): y = \dfrac{3\sqrt2}{2}x – 2$

  Trả lời

Viết một bình luận