cho parabol y= x^2 và đường thẳng 9(d) :y=ax+3 a, chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt

Photo of author

By Harper

cho parabol y= x^2 và đường thẳng 9(d) :y=ax+3
a, chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt
Viết một bình luận