Cho phương trình $2x^{2}-4mx + 2m^{2} -1 =0$ ( m là tham số) a) CMR phương trình luôn có nghiệm với mọi m b) tìm m để phương trình có 2 nghiệm $x_{1

Photo of author

By Autumn

Cho phương trình $2x^{2}-4mx + 2m^{2} -1 =0$ ( m là tham số)
a) CMR phương trình luôn có nghiệm với mọi m
b) tìm m để phương trình có 2 nghiệm $x_{1},x_{2}$ thoả mãn $2x^{2}_{1}+ 4mx_2 + 2 m_{2}-1>0$
Viết một bình luận