Cho phương trình x^2 – 2(m – 1) – 4m – 4 = 0 a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m. b) Tìm m để |x

Photo of author

By Kennedy

Cho phương trình x^2 – 2(m – 1) – 4m – 4 = 0
a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.
b) Tìm m để |x1 – x2| đạt giá trị nhỏ nhất.
Mn làm câu b thôi nha. Mình cảm ơn !
Viết một bình luận