cho phương trình x^2 – 2(m + 2)x + m^2 + 7 = 0 (m là hàm số) a) tìm điệu kiện của m để phương trình luôn có nghiệm b) gọi x1, x2 là hai nghiệm củ

Photo of author

By aihong

cho phương trình x^2 – 2(m + 2)x + m^2 + 7 = 0 (m là hàm số) a) tìm điệu kiện của m để phương trình luôn có nghiệm b) gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị của m để x1*x2 – 2(x1 + x2) = 4
Leave a Comment