Cho phương trình:`x^{2}-2(m+4)x+m^{2}-8 =0` (m là tham số) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt `x_1`, `x_2`

Photo of author

By Autumn

Cho phương trình:`x^{2}-2(m+4)x+m^{2}-8 =0` (m là tham số)
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt `x_1`, `x_2`
Viết một bình luận