Cho phương trình x^2 +(2m-1)x -m-1=0(tham số m) Tìm m để ohương trình có nghiệm x1;x2 thỏa mãn (x1-2)×(x2-2)

Photo of author

By Quinn

Cho phương trình x^2 +(2m-1)x -m-1=0(tham số m)
Tìm m để ohương trình có nghiệm x1;x2 thỏa mãn (x1-2)×(x2-2)
Viết một bình luận