cho phương trình x^2 +(2m-5)x+4-2m=0 . tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệtx1,x2

Photo of author

By Rylee

cho phương trình x^2 +(2m-5)x+4-2m=0 . tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệtx1,x2
Viết một bình luận