Cho phương trình `x^2+3x-7=0(1).` Gọi `x_1;x_2` là hai nghiệm của phân biệt của phương trình `(1).` Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu

Photo of author

By Arya

Cho phương trình `x^2+3x-7=0(1).` Gọi `x_1;x_2` là hai nghiệm của phân biệt của phương trình `(1).` Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức `F=x_1^2-3x_2-2013`
Viết một bình luận