CHO PHƯƠNG TRÌNH:x2+kx-28=0 a. Chứng minh rằng pt luôn có 2 nghiệm pb với mọi giá trj của k b. với giá trị nào của k thì pt có 2 nghiệm phân biệt x1,

Photo of author

By Kinsley

CHO PHƯƠNG TRÌNH:x2+kx-28=0
a. Chứng minh rằng pt luôn có 2 nghiệm pb với mọi giá trj của k
b. với giá trị nào của k thì pt có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thõa mãn
2×2+3×1+2=0
Viết một bình luận